اقتدار

حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست

اقتدار
بابک ارجمندیسه‌شنبه 19 تير 1403 | 2 هفته پیش
20MPP1033402.jpg7.26 Mb | 5184x3888
20MPP1033403.jpg7.59 Mb | 5184x3888
20MPP1033542.jpg8.34 Mb | 5184x3888
1,950,000 ریالمگر نسیم سحر بوی زلف یار منست که راحت دل رنجور بی‌قرار منست به خواب در نرود چشم بخت من همه عمر گرش به خواب ببینم که در کنار منست اگر معاینه بینم که قصد جان دارد به جان مضایقه با دوستان نه کار منست حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست نه اختیار منست این معاملت لیکن رضای دوست مقدم بر اختیار منست اگر هزار غمست از جفای او بر دل هنوز بنده اویم که غمگسار منست درون خلوت ما غیر در نمی‌گنجد برو که هر که نه یار منست بار منست به لاله‌زار و گلستان نمی‌رود دل من که یاد دوست گلستان و لاله‌زار منست ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت دلت نسوخت که مسکین امیدوار منست و گر مراد تو اینست بی‌مرادی من تفاوتی نکند چون مراد یار منست * دسته‌بندیگونه‌هاکلید‌واژهگربه ملوساقتدارسعدیامکان و اقتدار
ای مرغکای مرغکای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز950,000 ریال
نخواهیم پَرَدنخواهیم پَرَدنه من انگشت نمایم به هواداری رویت که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانتدانلود رایگان
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گربه‌ای به نام نارنجیگربه‌ای به نام نارنجیصورتگر دیبای چین گو صورت رویش ببین یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری950,000 ریال
گنبد دوارگنبد دواریادگاری که در این گنبد دوار بماند1,950,000 ریال
پلیکان سفیدپلیکان سفیدباغ گلشن طبس1,950,000 ریال
سینه‌سرخسینه‌سرخمرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
خاکستریخاکستریوز وجود عاشقان خاکستری2,950,000 ریال
سگسگآیین وفا و مهربانی1,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
مشکیمشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک2,950,000 ریال
پارک ایالتی کیلارنیپارک ایالتی کیلارنیعکاسی با موبایلدانلود رایگان
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
شتر در پارک ملی تورانشتر در پارک ملی توراندر ساحل بندرگاه باستانی طرود1,950,000 ریال
آشیانه قمریآشیانه قمریطاقچه قدیمی، کوزه قدیمی و آشیانه قمری1,950,000 ریال
طوسی گربهٔ عاشقطوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها2,950,000 ریال