خاکستری

وز وجود عاشقان خاکستری

خاکستری
بابک ارجمندیچهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 | 3 ماه پیش
20MPP1033420.jpg6.61 Mb | 5184x3888
20MPP1033424.jpg5.66 Mb | 5184x3888
20MPP1033547.jpg8.43 Mb | 5184x3888
20MPP1033741.jpg10.63 Mb | 5184x3888
20MPP1044111.jpg8.85 Mb | 5184x3888
20MPP1044112.jpg9.46 Mb | 5184x3888
2,950,000 ریالهرگز این صورت کند صورتگری یا چنین شاهد بود در کشوری سرورفتاری صنوبرقامتی ماه رخساری ملایک منظری می‌رود وز خویشتن بینی که هست در نمی‌آید به چشمش دیگری صد هزارش دست خاطر در رکاب پادشاهی می‌رود با لشکری عارضش باغی دهانش غنچه‌ای بل بهشتی در میانش کوثری ماهرویا مهربانی پیشه کن خوبرویی را بباید زیوری بی تو در هر گوشه پایی در گل است وز تو در هر خانه دستی بر سری چون همایم سایه‌ای بر سر فکن تا در اقبالت شوم نیک اختری در خداوندی چه نقصان آیدش گر خداوندی بپرسد چاکری مصلحت بودی شکایت گفتنم گر به غیر از خصم بودی داوری سعدیا داروی تلخ از دست دوست به که شیرینی ز دست دیگری خاکی از مردم بماند در جهان وز وجود عاشقان خاکستری * دسته‌بندیگونه‌هاکلید‌واژهگربه خاکستریگربه و درختخورشید درخشانآقای خاکستریعاشقان خاکستریسعدینارنجی و آبی و خاکستری238 بازدید
  • اقتدارحقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست
  • طوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها
  • دنبالم کن!دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند
  • مشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک
  • گل و زنبور عسل
ای مرغکای مرغکای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز950,000 ریال
نخواهیم پَرَدنخواهیم پَرَدنه من انگشت نمایم به هواداری رویت که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانتدانلود رایگان
اقتداراقتدارحقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست1,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گربه‌ای به نام نارنجیگربه‌ای به نام نارنجیصورتگر دیبای چین گو صورت رویش ببین یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری950,000 ریال
گنبد دوارگنبد دواریادگاری که در این گنبد دوار بماند1,950,000 ریال
پلیکان سفیدپلیکان سفیدباغ گلشن طبس1,950,000 ریال
سینه‌سرخسینه‌سرخمرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
سگسگآیین وفا و مهربانی1,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
مشکیمشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک2,950,000 ریال
پارک ایالتی کیلارنیپارک ایالتی کیلارنیعکاسی با موبایلدانلود رایگان
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
شتر در پارک ملی تورانشتر در پارک ملی توراندر ساحل بندرگاه باستانی طرود1,950,000 ریال
آشیانه قمریآشیانه قمریطاقچه قدیمی، کوزه قدیمی و آشیانه قمری1,950,000 ریال
طوسی گربهٔ عاشقطوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها2,950,000 ریال