ای مرغک

ای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز

ای مرغک
بابک ارجمندیپنجشنبه 21 تير 1403 | 5 روز پیش
20MPP1033496.jpg8.30 Mb | 5184x3888
20MPP1033497.jpg5.53 Mb | 5184x3888
20MPP1033500.jpg6.67 Mb | 5184x3888
20MPP1033503.jpg6.78 Mb | 5184x3888
950,000 ریالای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز تا کی حرکات کودکانه در باغ و چمن چمیدن آموز رام تو نمی‌شود زمانه رام از چه شدی، رمیدن آموز مندیش که دام هست یا نه بر مردم چشم، دیدن آموز شو روز بفکر آب و دانه هنگام شب، آرمیدن آموز بند ۱ از لانه برون مخسب زنهار این لانهٔ ایمنی که داری دانی که چسان شدست آباد کردند هزار استواری تا گشت چنین بلند بنیاد دادند به اوستادکاری دوریش ز دستبرد صیاد تا عمر تو با خوشی گذاری وز عهد گذشتگان کنی یاد یک روز، تو هم پدید آری آسایش کودکان نوزاد بند ۲ گه دایه شوی، گهی پرستار این خانهٔ پاک، پیش از این بود آرامگه دو مرغ خرسند کرده به گل آشیانه اندود یکدل شده از دو عهد و پیوند یکرنگ چه در زیان چه در سود هم رنجبر و هم آرزومند از گردش روزگار خشنود آورده پدید بیضه‌ای چند آن یک، پدر هزار مقصود وین مادر بس نهفته فرزند بند ۳ بس رنج کشید و خورد تیمار گاهی نگران ببام و روزن بنشست برای پاسبانی روزی بپرید سوی گلشن در فکرت قوت زندگانی خاشاک بسی ز کوی و برزن آورد برای سایبانی یک چند به لانه کرد مسکن آموخت حدیث مهربانی آنقدر پرش بریخت از تن آنقدر نمود جانفشانی بند ۴ تا راز نهفته شد پدیدار آن بیضه بهم شکست و مادر در دامن مهر پروراندت چون دید ترا ضعیف و بی پر زیر پر خویشتن نشاندت بس رفت به کوه و دشت و کهسر تا دانه و میوه‌ای رساندت چون گشت هوای دهر خوشتر بر بامک آشیانه خواندت بسیار پرید تا که آخر از شاخه به شاخه‌ای پراندت بند ۵ آموخت بسیت رسم و رفتار داد آگهیت چنانکه دانی از زحمت حبس و فتنهٔ دام آموخت همی که تا توانی بیگاه مپر به برزن و بام هنگام بهار زندگانی سرمست براغ و باغ مخرام کوشید بسی که در نمانی روز عمل و زمان آرام برد اینهمه رنج رایگانی چون تجربه یافتی سرانجام بند ۶ رفت و به تو واگذاشت این کار * دسته‌بندیگونه‌هاکلید‌واژهای مرغک خردزاغکپروین اعتصامیزاغیپرواز کنپریدن آموز
نخواهیم پَرَدنخواهیم پَرَدنه من انگشت نمایم به هواداری رویت که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانتدانلود رایگان
اقتداراقتدارحقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست1,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گربه‌ای به نام نارنجیگربه‌ای به نام نارنجیصورتگر دیبای چین گو صورت رویش ببین یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری950,000 ریال
گنبد دوارگنبد دواریادگاری که در این گنبد دوار بماند1,950,000 ریال
پلیکان سفیدپلیکان سفیدباغ گلشن طبس1,950,000 ریال
سینه‌سرخسینه‌سرخمرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
خاکستریخاکستریوز وجود عاشقان خاکستری2,950,000 ریال
سگسگآیین وفا و مهربانی1,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
مشکیمشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک2,950,000 ریال
پارک ایالتی کیلارنیپارک ایالتی کیلارنیعکاسی با موبایلدانلود رایگان
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
شتر در پارک ملی تورانشتر در پارک ملی توراندر ساحل بندرگاه باستانی طرود1,950,000 ریال
آشیانه قمریآشیانه قمریطاقچه قدیمی، کوزه قدیمی و آشیانه قمری1,950,000 ریال
طوسی گربهٔ عاشقطوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها2,950,000 ریال