نخواهیم پَرَد

نه من انگشت نمایم به هواداری رویت که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانت

نخواهیم پَرَد
بابک ارجمندیسه‌شنبه 19 تير 1403 | 2 هفته پیش
15MPP1010811.jpg2.95 Mb | 4592x3448
15MPP1010816.jpg3.27 Mb | 4592x3448
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!چه لطیفست قبا بر تن چون سرو روانت آه اگر چون کمرم دست رسیدی به میانت در دلم هیچ نیاید مگر اندیشه وصلت تو نه آنی که دگر کس بنشیند به مکانت گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی سخن تلخ نباشد چو برآید به دهانت نه من انگشت نمایم به هواداری رویت که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانت در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت سرو را قامت خوبست و قمر را رخ زیبا تو نه آنی و نه اینی که هم اینست و هم آنت ای رقیب ار نگشایی در دلبند به رویم این قدر بازنمایی که دعا گفت فلانت من همه عمر بر آنم که دعاگوی تو باشم گر تو باشی که نباشم تن من برخی جانت سعدیا چاره ثباتست و مدارا و تحمل من که محتاج تو باشم ببرم بار گرانت * دسته‌بندیگونه‌هاکلید‌واژهملخ بر انگشتایوان چوبی و ملخسعدی
ای مرغکای مرغکای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز950,000 ریال
اقتداراقتدارحقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست1,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گربه‌ای به نام نارنجیگربه‌ای به نام نارنجیصورتگر دیبای چین گو صورت رویش ببین یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری950,000 ریال
گنبد دوارگنبد دواریادگاری که در این گنبد دوار بماند1,950,000 ریال
پلیکان سفیدپلیکان سفیدباغ گلشن طبس1,950,000 ریال
سینه‌سرخسینه‌سرخمرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
خاکستریخاکستریوز وجود عاشقان خاکستری2,950,000 ریال
سگسگآیین وفا و مهربانی1,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
مشکیمشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک2,950,000 ریال
پارک ایالتی کیلارنیپارک ایالتی کیلارنیعکاسی با موبایلدانلود رایگان
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
شتر در پارک ملی تورانشتر در پارک ملی توراندر ساحل بندرگاه باستانی طرود1,950,000 ریال
آشیانه قمریآشیانه قمریطاقچه قدیمی، کوزه قدیمی و آشیانه قمری1,950,000 ریال
طوسی گربهٔ عاشقطوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها2,950,000 ریال