سینه‌سرخ

مرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟

سینه‌سرخ
بابک ارجمندیچهارشنبه 2 خرداد 1403 | 2 ماه پیش
15MPP1000094.jpg5.65 Mb | 4592x3448
20MPP1022022.jpg7.32 Mb | 5184x3888
950,000 ریالای نفسِ خرّمِ بادِ صبا از برِ یار آمده‌ای، مرحبا! قافلهٔ شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغِ سلیمان چه خبر از سبا؟ بر سرِ خشم است هنوز آن حریف؟ یا سخنی می‌رود اندر رضا؟ از درِ صلح آمده‌ای یا خِلاف؟ با قدمِ خوف رَوم یا رَجا؟ بارِ دگر گر به سرِ کویِ دوست بگذری ای پیکِ نسیمِ صبا گو رمقی بیش نمانْد از ضعیف چند کُنَد صورتِ بی‌جان بقا؟ آن‌همه دل‌داری و پیمان و عهد نیک نکردی که نکردی وفا لیکن اگر دورِ وصالی بُوَد صلح فراموش کند ماجرا تا به گریبان نرسد دستِ مرگ دست ز دامن نکنیمت رها دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا خستگی اندر طلبت راحت است درد کشیدن به امیدِ دوا سر نتوانم که برآرم چو چنگ ور چو دفم پوست بدرّد قَفا هر سَحر از عشق دمی می‌زنم روزِ دگر می‌شنوم بر ملا قصهٔ دردم همه عالَم گرفت در که نگیرد نفسِ آشنا؟ گر برسد نالهٔ سعدی به کوه کوه بنالد به زبانِ صدا * دسته‌بندیگونه‌هاکلید‌واژهپرندهسینه‌سرخ آمریکاییرابینپرنده صلحبهارسعدیمرغ زیرکAmerican robin89 بازدید
  • خاموش | OFFهزار گونه سخن در دهان و لب خاموش
  • برف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند
  • من و درختقد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید
  • گیاه خشکیده در سرماکامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست بر زمستان صبر باید طالب نوروز را
  • آتشِ نهفتهزین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
ای مرغکای مرغکای مرغک خرد، ز اشیانه پرواز کن و پریدن آموز950,000 ریال
نخواهیم پَرَدنخواهیم پَرَدنه من انگشت نمایم به هواداری رویت که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانتدانلود رایگان
اقتداراقتدارحقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست1,950,000 ریال
برف و بلوطبرف و بلوطبرف پیری می‌نشیند بر سرم همچنان طبعم جوانی می‌کند2,950,000 ریال
گربه‌ای به نام نارنجیگربه‌ای به نام نارنجیصورتگر دیبای چین گو صورت رویش ببین یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری950,000 ریال
گنبد دوارگنبد دواریادگاری که در این گنبد دوار بماند1,950,000 ریال
پلیکان سفیدپلیکان سفیدباغ گلشن طبس1,950,000 ریال
گل تلخهگل تلخهدرونی تلخ، نمایی شیرین1,950,000 ریال
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
خاکستریخاکستریوز وجود عاشقان خاکستری2,950,000 ریال
سگسگآیین وفا و مهربانی1,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
مشکیمشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک2,950,000 ریال
پارک ایالتی کیلارنیپارک ایالتی کیلارنیعکاسی با موبایلدانلود رایگان
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
شتر در پارک ملی تورانشتر در پارک ملی توراندر ساحل بندرگاه باستانی طرود1,950,000 ریال
آشیانه قمریآشیانه قمریطاقچه قدیمی، کوزه قدیمی و آشیانه قمری1,950,000 ریال
طوسی گربهٔ عاشقطوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها2,950,000 ریال