سگ

آیین وفا و مهربانی

سگ
بابک ارجمندیشنبه 22 ارديبهشت 1403 | 6 روز پیش
25MPIMG_1377.jpg7.39 Mb | 6240x4160
25MPIMG_1379.jpg7.07 Mb | 6240x4160
25MPIMG_1383.jpg4.82 Mb | 6240x4160
1,950,000 ریالتا حال منت خبر نباشد در کار منت نظر نباشد تا قوت صبر بود کردیم دیگر چه کنیم اگر نباشد آیین وفا و مهربانی در شهر شما مگر نباشد گویند نظر چرا نبستی تا مشغله و خطر نباشد ای خواجه برو که جهد انسان با تیر قضا سپر نباشد این شور که در سر است ما را وقتی برود که سر نباشد بیچاره کجا رود گرفتار کز کوی تو ره به در نباشد چون روی تو دلفریب و دلبند در روی زمین دگر نباشد در پارس چنین نمک ندیدم در مصر چنین شکر نباشد گر حکم کنی به جان سعدی جان از تو عزیزتر نباشد _ غزل شمارهٔ ۱۹۹ - سعدیدسته‌بندیگونه‌هاکلید‌واژهآیین وفامهربانیسگ ولگردسعدی
خار مغیلانخار مغیلانعشاق نیندیشند از خار مغیلانت2,950,000 ریال
زبان‌پس‌قفای راژنیزبان‌پس‌قفای راژنینام یک گونه از تیرهٔ آلالگان1,950,000 ریال
خاکستریخاکستریوز وجود عاشقان خاکستری2,950,000 ریال
آمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلآمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلتا که کنار گیرمت خوش خوش و می‌‌فشانمت2,950,000 ریال
انار گرمهانار گرمهدل را چو انار ترش و شیرین1,950,000 ریال
قمری صلح و دوستیقمری صلح و دوستیبیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت2,950,000 ریال
مشکیمشکیگربه مهربان، کنجکاو و بی‌باک2,950,000 ریال
پارک ایالتی کیلارنیپارک ایالتی کیلارنیعکاسی با موبایلدانلود رایگان
گل و زنبور عسلگل و زنبور عسل2,450,000 ریال
شتر در پارک ملی تورانشتر در پارک ملی توراندر ساحل بندرگاه باستانی طرود1,950,000 ریال
آشیانه قمریآشیانه قمریطاقچه قدیمی، کوزه قدیمی و آشیانه قمری1,950,000 ریال
طوسی گربهٔ عاشقطوسی گربهٔ عاشقوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها2,950,000 ریال