هستی

تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

هستی
بابک ارجمندیچهارشنبه 12 ارديبهشت 1403 | 3 هفته پیش
12MPGOPR0888.JPG7.18 Mb | 4000x3000
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!... اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش وگر نه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت طیران مرغ دیدی، تو ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت _ غزل شمارهٔ ۱۸ - سعدیدسته‌بندیانسانکلید‌واژههستیخورشیددستجنگلبرفامیدزندگیسعدیآفتاب
بی‌رنگیبی‌رنگیاز چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیستدانلود رایگان
بانو و سبد حصیری پر از گلبانو و سبد حصیری پر از گلگلاب گیری4,950,000 ریال
سنگ‌نگاره‌های تیمرهسنگ‌نگاره‌های تیمرهنمادها و سنگ‌نگاره‌ها در منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان1,950,000 ریال