اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگان

بهترین مکان اقامت برای بازدید از سنگ‌نگاره‌های کهن تیمره

اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگان
بابک ارجمندیسه‌شنبه 25 ارديبهشت 1403 | 3 روز پیش
15MPP1000682.jpg5.75 Mb | 4592x3448
15MPP1000684.jpg6.06 Mb | 4592x3448
15MPP1000687.jpg5.10 Mb | 3448x4592
15MPP1000692.jpg5.16 Mb | 4592x3448
15MPP1000694.jpg3.68 Mb | 3448x4592
14MPP1000695.jpg3.56 Mb | 3277x4364
برای دانلود یا دسترسی به محتوای این پست لطفا وارد شوید!اقامتگاه بومگردی عمو قدرت گلپایگان در روستای در نزدیکی محوطه‌ تاریخی سنگ‌نگاره‌های تیمره قرار گرفته و به گرمی از حضورتان استقبال می‌کند.دسته‌بندیاقامتگاه بومگردیکلید‌واژهاقامتگاه بومگردیعمو قدرت گلپایگانتیمرهگلپایگانسنگ‌نگارهسنگ‌نگاره‌های تیمره